Medling

 

Humanjuristerna kan erbjuda separerande par medling gällande bodelning eller frågor kring barns boende samt umgänge och underhåll. Vi avtalar då om möte på vårt kontor och, beroende på situationen, kan vi träffa er båda samtidigt.

Vid första mötet går vi igenom er situation och vilka frågor som är tvistiga. Därefter kommer man överens om den fortsatta handläggningen vilket brukar vara ytterligare några möten, vanligtvis två.

 

Slutligen upprättar vi förslag till färdigt bodelnings-, vårdnads-, boende- och/eller umgängesavtal samt, vid behov, avtal om underhåll.

Humanjuristernas mål är att ni tillsammans ska uppnå en samförståndslösning. Att engagera var sitt ombud är kostsamt och förvärrar i regel konflikten.

I det fall parterna inte kan enas kommer tingsrätten besluta med hänsyn till barnets bästa.

 

 

Bodelning inom äktenskap / Gåva mellan makar

 

Ni som är gifta kan ge varandra gåvor som vilka andra personer som helst. Det ska alltid göras skriftligen. Humanjuristerna hjälper er då med de formella krav som gäller för gåvan. Tänk bl.a. på att registrera gåvan hos Skatteverket.

En allmän orsak att registrera en gåva är att den ska bli giltig i förhållande till givarens borgenärer (långivare).

Om du vill ge bort en del av din fastighet till din make eller maka ska gåvohandlingen vara registrerad hos Skatteverket innan ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet.

Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer för att den registrerade handlingen ska godkännas av Lant-mäteriet.

Överlåtelser mellan makar kan också ske genom ”Bodelning under äktenskap”.

Tänk på att du måste återföra en tidigare uppskjuten vinst om du vill överföra hela eller del av fastighet/bostadsrätt vid bo-delning eller gåva.

 

 

Bodelning vid äktenskapsskillnad

 

Vid skilsmässa uppkommer frågor av både praktisk och juridisk karaktär.

Vilket värde skall åsättas tillgångarna och vilka tillgångar måsta tas upp?

Vilka skulder ska medräknas?

Vem har rätten att bo kvar i den gemensamma fastigheten?

Vad gör man om den ena parten vägrar gå med på en bodelning eller vägrar sälja gemensamma bostaden?

Vilken egendom ingår och hur fördelas egendomen?

I samband med skilsmässa uppkommer också frågor om barns boende, underhåll m.m. (se Medling eller Vårdnad och umgänge eller vårdnadstvist)

 

 

Bodelning vid separation mellan sambor

 

Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det och ska göras senast 1 år efter att man flyttat isär (vid dödsfall ska efterlevande sambo begära bodelning senast vid bouppteckningen). De tillgångar som omfattas av bo-delning är bostad samt bohag som anskaffats för gemensamt bruk. Humanjuristerna hjälper er att fastställa värdet på tillgång-arna samt upprättar skatteberäkning. Det är av stor vikt att ett korrekt bodelningsavtal upprättas. Syftet är att undvika att någon i framtiden kommer och kräver den andra parten. I det fall parterna inte kan enas kan man ansöka om bodelningsförrättare.