Bouppteckning

 

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det innebär att Humanjuristerna går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, i förekommande fall, den efterlevande makens / makans tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Tänk då på att det är viktigt att rätt personer är kallade och att de kallats i god tid.

Registrerad bouppteckning behövs för att banker ska tillåta avslut av den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Om tillgångarna inte räcker till begravningskostnaden kan man i vissa fall göra en s.k. ”Dödsboanmälan” istället för bouppteckning. Denna görs av kommunens socialkontor.

 

 

Dödsboförvaltning

 

För den som önskar så kan Humanjuristerna ta hand om hela dödsboets förvaltning dvs. ta hand om all post, säga upp döds-boets åtaganden (prenumerationer, autogiron m.m.), betala räkningar, tömma bostaden samt i samarbete med auktionsfirmor och fastighetsmäklare sälja bohag samt bostadsrätter eller fastigheter.

För dessa områden samarbetar vi med företag över hela Sverige (se Samarbetspartners).

 

 

Arvskifte

 

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder beta-las och ibland en bodelning göras (makar/sambor). Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Dock ska framtida skatter avräknas och kvarstå på dödsboets konto till dess att skatten ska inbetalas till Skatteverket.

Samtliga delägare ska slutligen underteckna en handling som visar att man accepterat fördelningen i arvskiftet.

När alla delägare godkänt arvskiftet så sker fördelningen av dödsboets återstående tillgångar.

Humanjuristerna hjälper er hela vägen fram till dess att allt är klart och dödsboet helt avvecklat.

 

 

Testamente

 

Att upprätta ett testamente är en mycket viktig och formell handling och kräver därför juridisk sakkunskap.

Man måste känna till begreppen full äganderätt kontra fri förfoganderätt. Man bör veta vad det betyder för en mottagare av arv om du skriver om ”enskild egendom”. Man bör i många fall veta vad efterarv och legat betyder men även hur försäkringar kan påverka utformningen av ett testamente.

Om du själv upprättar ditt testamente riskerar du att det du skriver får en helt annan konsekvens i praktiken än vad du faktiskt avsåg med ditt testamente.

 

Inbördes testamente för makar

Ett inbördes testamente innebär att du och din make skriver ett gemensamt testamente. Ett inbördes testamente behöver ändå inte innebära att ni testamenterar på samma sätt.

 

Testamente mellan sambor

Vill du och din sambo ärva varandra måste ett testamente upprättas. Tänk på att sambor inte ärver varandra. Om en sambo avlider kommer inte något arv att utgå till den efterlevande sambon om det inte finns ett testamente. Om det inte finns testa-mente så kan det innebära att den efterlevande sambon äger det gemensamma huset tillsammans med den avlidna sambons syskon när arvskiftet är klart. Det är därför viktigt att sambor tillsammans talar igenom sitt behov av ett inbördes testamente.

 

Formkrav

En testator måste ha behörighet, vilket även kallas rättskapacitet, att upprätta testamente. En minderårig person saknar sådan behörighet. Psykisk sjukdom och demens kan också förorsaka avsaknad av rättskapacitet vilket kan utgöra grund för klander av testamente. Enligt lag råder stränga formkrav för upprättande och undertecknande av testamente. Det är viktigt att ha tes-tamentsvittnen, som inte är släkt, och att bevittningen följer bestämmelserna i lag.

Testator måste därför som huvudregel underteckna testamentet i närvaro av två gentemot testator oberoende vittnen. I vissa undantagsfall kan reglerna om nödtestamente tillämpas.

 

 

Förvaring av testamente

 

Vill du vara säker på att ditt testamente kommer fram vid dödsfall kan Humanjuristerna erbjuda dig förvaring av originalet mot en engångsavgift. Var tredje månad kontrollerar vi eventuella dödsfall, och ser till att testamentet i förevarande fall kommer i rätta händer.